نشست تخصصی آسیب شناسی اجراهای صحنه‌ای موسیقی استان

نشست تخصصی آسیب شناسی اجراهای صحنه‌ای موسیقی استان

اختتامیه جشنواره سراسری موسیقی موغام

اختتامیه جشنواره سراسری موسیقی موغام

روز پایانی جشنواره سراسری موسیقی موغام

روز پایانی جشنواره سراسری موسیقی موغام

روز دوم سومین جشنواره سراسری موسیقی موغام

روز دوم سومین جشنواره سراسری موسیقی موغام

روز دوم سومین جشنواره سراسری موسیقی موغام

روز دوم سومین جشنواره سراسری موسیقی موغام

روز اول سومین جشنواره سراسری موسیقی موغام

روز اول سومین جشنواره سراسری موسیقی موغام

روز اول سومین جشنواره سراسری موسیقی موغام

روز اول سومین جشنواره سراسری موسیقی موغام

نشست پژوهشی تار آذربایجانی و نکوداشت مقام هنری شهریار صدیق

نشست پژوهشی تار آذربایجانی و نکوداشت مقام هنری شهریار صدیق

نشست تخصصی پژوهشی دف در تبریز برگزار شد

نشست تخصصی پژوهشی دف در تبریز برگزار شد